Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.12/2023 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR.12/2023

WYDZIAŁU SPORTOWGEO WM OZB

 

Wydział Sportowy WM OZB informuje że w  dniach 16-17.09.2023 r. zostaną rozegrane w Warszawie , w Sali Akademii Walki Warszawa przy ul. Kinowej 19 Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza Młodziczek i Młodzików.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości zawodników zawody mogą być skrócone do 1 dnia.

1.CEL ZAWODÓW.                                                                                                                  

 • Popularyzacja pięściarstwa na terenie Mazowsza i Warszawy
 • Wyłonienie mistrza Mazowsza i Warszawy
 • Realizacja przygotowań do Mistrzostw Polski Młodzików
 • Realizacja wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w grupie 13-14 lat.
 • Zdobycie przez zawodników klas sportowych.
 • Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry wojewódzkiej.

 

2.ORGANIZATOR ZAWODÓW.

 • Organizatorem turnieju  jest Warszawsko Mazowiecki OZB oraz Akademia Walki Warszawa

 

3.UCZESTNICTWO.

 • W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w roku 2009 - 2010.
 • W Mistrzostwach mogą brać udział zawodniczki izawodnicy  posiadający aktualną licencję zawodniczą WM OZB oraz książeczkę sportowo lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi z wpisami zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa  Zdrowia i Regulaminem Opieki Medycznej PZB
 • W zawodach mogą startować zawodniczki i zawodnicy z klubów, które posiadają aktualną licencję klubową.
 • Dopuszcza się zawodniczki i zawodników wyłącznie posiadających obywatelstwo polskie.
 • Dopuszcza się do zawodów zawodniczki i zawodników niestowarzyszonych.
 • Prawo startu mają zawodnicy startujący w sportach fizycznego kontaktu takich jak: Aikido, walki w klatce, Judo, Ju-jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, K-1, Muay Tai, MMA, Sambo, Savate, Sumo, Taekwondo, Wrestling, Wushu itp. (zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego)

 

4.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW.

 • Zgodnie z Regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego.
 • Zawodnicy walczą 3 rundy po 1,5 minuty z jednominutowymi przerwami między rundami.
 • Sprzęt do startu w zawodach (kaski i rękawice bokserskie), posiadający atest AIBA tj. Adidas ,  Top Ten,  Wesing,  Sting, Green Hill, TaiShan, SportCom  zapewnia organizator. Ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach.
 • We wszystkich kategoriach wagowych używa się rękawic 10-cio uncjowych
 • Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).
 • Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m o szerokości 5,7 cm  z zapięciem typu Velcro (rzepy).
 • Zawody rozgrywane są w 16 kategoriach wagowych dla mężczyzn:: 37-40 kg , 42 kg, 44 kg, 46 kg,48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg,70 kg, 75 kg, 80 kg, 90 kg
 • Zawody dla kobiet rozgrywane są w 13 kategoriach wagowych : 34-36 kg , 38 kg, 40 kg, 42 kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 70 kg.
 • Zawodniczki zgłaszające się na wagę muszą przedłożyć książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi, oświadczenie ciążowe oraz legitymację szkolną.
 • Zawody rozgrywane są systemem pucharowym /zawodnik przegrywający odpada.
 • Zestawienie par ustala się drogą losowania
 • WM OZB zastrzega sobie prawo do rozstawiania zawodników
 • Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski.
 • Zawodników obowiązuje start w kaskach, rękawicach oraz strojach  koloru narożnika z jakiego wychodzi do walki ( czerwony lub niebieski).
 • Zawodników obowiązuje zakaz startu w ochraniaczu na zęby koloru czerwonego lub elementami czerwonymi.
 • Sposób sędziowania  odbywa się  systemem tradycyjnym (karty punktowe) 1+3.
 • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

 

5.ZGŁOSZENIA.

 

 • Zawodnicy zgłoszeni do zawodów przedkładają podczas kontroli wagi kartę zdrowia oraz dowód tożsamości.
 • Weryfikację i ostateczne potwierdzenie startu zgłoszonych zawodników do zawodów przeprowadza Wydziały Sportowy i Wyszkolenia WM OZB.

 

 

16.09.2023 r

 

Godz. 8.00-9.00 – waga i badanie lekarskie

Godz.9.30- konferencja techniczna/losowanie

Godz. 11.00 – walki turniejowe

 

17.09.2023 r.

 

Godz. 8.00-9.00 – waga i badanie lekarskie

Godz. 11.00 – walki turniejowe

V-ce Prezes ds. Sportowych WM OZB

Wojciech Nagórny