Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR 2/2021 WYDZIAŁU SPORTOWEGO

KOMUNIKAT NR.2/2021

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

 

WYTYCZNE DLA PROGRAMU KLUB NA ROK 2021

1) Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

2) Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne)

3) program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2021 r.

4) uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 roku życia,

5) kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji (zwany dalej: jednosekcyjnym) wnioskuje o 10 000 zł. Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji (zwany dalej: wielosekcyjnym) wnioskuje o 15 000 zł,

6) stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). W obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach,

7) kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Środki finansowe we wskazanej wysokości wnioskodawca może wykorzystać na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego) w dowolnej proporcji,

8) dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko 1 obozu sportowego,

9) obóz sportowy musi trwać minimum 5 dni kalendarzowych i nie może być tzw. „obozem dochodzeniowym” (polegającym na codziennym dochodzeniu uczestników na zajęcia sportowe, a następnie ich powrotem do miejsca zamieszkania) oraz musi odbywać się w innej gminie niż tej, w której prowadzone są regularne zajęcia sportowe objęte programem

10) kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy; w przypadku braku wyszczególnienia dotacji w sprawozdaniu finansowym należy dołączyć dodatkową informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku,

11) wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu),

12) wymagane jest przedstawienie informacji o ewentualnej przynależności do Polskiego Związku Sportowego,

13) wymagane jest przedstawienie we wniosku informacji o liczbie dzieci i młodzieży do 18. roku życia w klubie w podziale na:

 

- posiadających licencje odpowiedniego polskiego związku sportowego,

- nie posiadających licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego,

- będących członkami kadry narodowej odpowiedniego polskiego związku sportowego,

- będących członkami kadr wojewódzkich odpowiedniego polskiego lub okręgowego związku sportowego, TYCZNE DLA PROGRAMU KLUB NA ROK 2021 1) Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. 2) Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne) 3) program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2021 r. 4) uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 roku życia, 5) kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji (zwany dalej: jednosekcyjnym) wnioskuje o 10 000 zł. Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji (zwany dalej: wielosekcyjnym) wnioskuje o 15 000 zł, 6) stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). W obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach, 7) kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Środki finansowe we wskazanej wysokości wnioskodawca może wykorzystać na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego) w dowolnej proporcji, 8) dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko 1 obozu sportowego, 9) obóz sportowy musi trwać minimum 5 dni kalendarzowych i nie może być tzw. „obozem dochodzeniowym” (polegającym na codziennym dochodzeniu uczestników na zajęcia sportowe, a następnie ich powrotem do miejsca zamieszkania) oraz musi odbywać się w innej gminie niż tej, w której prowadzone są regularne zajęcia sportowe objęte programem 10) kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł – do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy; w przypadku braku wyszczególnienia dotacji w sprawozdaniu finansowym należy dołączyć dodatkową informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku, 11) wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu), 12) wymagane jest przedstawienie informacji o ewentualnej przynależności do Polskiego Związku Sportowego, 13) wymagane jest przedstawienie we wniosku informacji o liczbie dzieci i młodzieży do 18. roku życia w klubie w podziale na: - posiadających licencje odpowiedniego polskiego związku sportowego, - nie posiadających licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego, - będących członkami kadry narodowej odpowiedniego polskiego związku sportowego, - będących członkami kadr wojewódzkich odpowiedniego polskiego lub okręgowego związku sportowego

 

 

- wymagane jest przedstawienie we wniosku informacji o liczbie punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku poprzedzającym złożenie wniosku,

14) w przypadku zaplanowania zakupu sprzętu sportowego, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia specyfikacji kompletu sprzętu sportowego; w ramach zakupu sprzętu sportowego można nabyć:

 

- sprzęt lub urządzenia sportowe niezbędne do prowadzenia szkolenia sportowego w zależności od specyfiki poszczególnych sportów (np. piłki, łuki, kajaki itp.) lub ich elementy (np. części sprzętu strzeleckiego, rowerów itp.),

- pomocniczy sprzęt sportowy potrzebny do prowadzenia szkolenia sportowego typowego dla danego sportu (materace, pachołki, siatki itp.),

- specjalistyczne stroje sportowe (w tym obuwie, koszulki, spodenki) niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia treningów lub udziału w zawodach,

15) wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach programu przeszli testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez Wnioskodawcę do elektronicznej bazy danych - Narodowa Baza Talentów (https://narodowabazatalentow.pl/).

16) Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 5% całości kosztów zadania. Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury – na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).

17) Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 marca 2021 r.

18) Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 14 maja 2021 r.

19) Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl.

20) Wymagane dokumenty:

 

- wniosek,

- sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy,

- aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,

- statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowani wnioskodawcy.

Lista najczęściej zamawianych produktów w ramach programu KLUB:

- rękawice turniejowe AIBA - hantle - tarcze bokserskie na ścianę

- kaski turniejowe AIBA - kettle - ochraniacze szczęki

- bandaże bokserskie - piłeczki tenisowe - skakanki bokserskie

- stroje turniejowe - worki bokserskie - torby bokserskie

- dresy treningowe - gumy do ćwiczeń fitness - buty bokserskie

- rękawice treningowe - drabinki bokserskie - zegar interwałowy

- kaski treningowe - ochraniacze na piersi - maty puzzle do ringu

- piąstkówki - tarcze trenerskie - worki wodne

- piłki lekarskie - ochraniacz trenerski (tarcza) - gruszki bokserskie

Warszawsko – Mazowiecki OZB e-mail: wmozb1925@gmail.com Adres: ul. Żołny 56a 02-815 Warszawa