Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.20/2023 WYDZIAŁU SPOTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR.20/2023

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

 

Wydział Sportowy WM OZB informuje że XCIV Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów odbędą się w Toruniu w dniach 4-9.12.2023 r.

Komunikat Organizacyjny opublikowany będzie w późniejszym terminie.

Poniżej przedstawiamy Regulamin Mistrzostw:

 

REGULAMIN XCIV INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW /ELITE/ W BOKSIE NA ROK 2023

1. CEL MISTRZOSTW.

• Popularyzacja pięściarstwa w Polsce.

 • Wyłonienie mistrza Polski.

• Realizacja krajowego systemu współzawodnictwa sportowego w grupie wiekowej Senior /Elite/.

 • Realizacja przygotowań do Igrzysk Olimpijskich.

• Wyłonienie najlepszych zawodników w grupie 19 - 40 lat.

 • Zdobywanie przez zawodników klas sportowych.

• Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry narodowej.

 

 2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW.

 • 94. Mistrzostwa Polski Seniorów / Elite / odbędą się w dniach 04-09.12.2023 r. w Toruniu.

 

 3. ORGANIZATOR ZAWODÓW.

• Organizatorem 94. Mistrzostw Polski Seniorów / Elite / jest Polski Związek Bokserski. Współorganizatorzy: Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Bokserski, MKSW Pomorzanin Toruń.

 

4. UCZESTNICTWO.

 • Prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 1983 – 2004.

 • Posiadający książeczkę sportowo–lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi według wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB. Posiadający aktualną licencję zawodniczą PZB.

 • Zawodnik nie posiadający należycie wypełnionej książeczki sportowo-lekarskiej nie będzie dopuszczony do zawodów.

 • Do zawodów będą dopuszczeni tylko zawodnicy z klubów, które posiadają aktualną licencję klubową oraz licencję OZB.

• Zawodników do zawodów zgłaszają Okręgowe Związki Bokserskie.

 • Po zgłoszeniu, zawodnik nie może zmienić kategorii wagowej.

 • Dopuszcza się tylko zawodników posiadających obywatelstwo polskie.

 • Do zawodów dopuszcza się zawodników niestowarzyszonych z licencją PZB.

• Prawo startu mają zawodnicy startujący w sportach fizycznego kontaktu takich jak: Aikido, walki w klatce, Judo, Ju-jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, K-1, Muay Tai, MMA, Sambo, Savate, Sumo, Taekwondo, Wrestling, Wushu itp. (zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego).

• Zgodnie z Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego nr 2/12/21 z dnia 04.12.2021 r., wszyscy zawodnicy mają obowiązek oficjalnego ważenia w dniu rejestracji, niezależnie od tego czy walczą pierwszego dnia. Podczas rejestracji zawodnicy przedkładają książeczki sportowo lekarskie oraz dokument tożsamości u delegata sportowego lub u osoby przez niego wyznaczonej i zatwierdzonej przez sędziego głównego.

• Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZB nr 77/10/23 z dnia 04.10.2023: Zawodniczki i zawodnicy, którzy brali udział w imprezach nieakredytowanych przez Polski Związek Bokserski (w walkach boksu zawodowego, boksu syjamskiego, boksu chińskiego, boksu birmańskiego, boksu francuskiego, oraz innych pokrewnych sportów walki jak: odmiany MMA, walki na pięści, Fame fighter, K1, Freak Fight, KSW, białe kołnierzyki itp.), mogą uczestniczyć w Mistrzostwach Polski organizowanych przez Polski Związek Bokserski po dokonaniu wpłaty w wysokości 1.000 zł na konto PZB przed zgłoszeniem na zawody. Zapis nie dotyczy dyscyplin olimpijskich takich jak: judo, zapasy, karate, taekwondo i około olimpijskich takich jak np. kick boxing, sumo. Nr konta PZB: 08 1750 0009 0000 0000 1310 4166.

 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW.

 • Zawody rozgrywane są zgodnie z Regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego.

• Mistrzostwa Polski mają charakter „otwartych” tzn. każdy zawodnik spełniający wymogi startowe ma prawo uczestniczyć w zawodach.

• Mistrzostwa rozgrywane są systemem pucharowym /zawodnik przegrywający odpada/.

 • Zestawienie par ustala się drogą losowania.

• PZB zastrzega sobie prawo rozstawiania zawodników poprzez wydział wyszkolenia i trenera kadry narodowej.

 • Do walki o mistrzostwo musi się zgłosić co najmniej dwóch zawodników w wadze. W przypadku zgłoszenia się tylko jednego zawodnika, tytuł uważa się za wakujący, jeżeli jednak zgłoszonym zawodnikiem jest zeszłoroczny mistrz to zatrzymuje on tytuł na rok następny.

• Zawody rozgrywane są w 13 kategoriach wagowych: 46–48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 92 kg, +92 kg.

 • Zawodnicy walczą w rękawicach 10-cio uncjowych od kat. 46-48 kg do kat. 67 kg a od kat. 71 kg do kat. +92 kg w rękawicach 12-sto uncjowych.

 • Czas walki wynosi 3 rundy po 3 minuty z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.

 • Zawodnicy w zawodach startują we własnym sprzęcie posiadającym atest IBA tj. Adidas, Wesing, Sting, Green Hill, TaiShan, RDX. Ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach.

• Zawodnicy zobowiązani są startować w rękawicach, oraz stroju (koszulka i spodenki) koloru narożnika z jakiego wychodzą do walki (czerwony lub niebieski).

 • Walki odbywają się bez kasków.

 • Każdy zawodnik startuje tylko raz dziennie.

 • Zakazuje się używania ochraniaczy na zęby koloru czerwonego lub z elementami czerwonymi.

• Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m o szerokości 5,7 cm z zapięciem typu Velcro (rzepy).

 • Zawodnicy startują w rękawicach, które muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).

 • Zakazuje się zawodnikom występowania w strojach reprezentacji Polski.

 • Dopuszcza się do walk zawodników, którzy mają zarost (wąsy i broda) nie dłuższy niż 10 cm (jednocześnie zarost nie może zakrywać szyi).

 • Sędziowanie odbywa się systemem elektronicznym 1 +5, dopuszcza się 1+ 3.

 • Obsadę sędziowską i sportową wyznaczają; Wydział Sędziowski i Sportowy PZB.

 • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

 

 

 

 6. PUNKTACJA.

I miejsce 25 pkt.

II miejsce 21 pkt.

 III-IV miejsce 17 pkt.

V-VIII miejsce 11 pkt.

IX – XVI miejsce 6 pkt.

W przypadku gdy w pierwszej walce turnieju zawodnik nie wyjdzie do walki, nie zdobywa punktów oraz klasy sportowej. Medale i dyplomy należy obowiązkowo odbierać na podium w stroju sportowym. W przypadku nie stawienia się do dekoracji zawodnik zostaje pozbawiony medalu, dyplomu oraz przyznania punktów we współzawodnictwie sportowym PZB.

 

 7. NAGRODY.

• Za zdobycie tytułu Mistrza Polski zawodnik otrzymuje złoty medal, szarfę oraz dyplom i zdobywa mistrzowską klasę sportową.

 • Za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski zawodnik otrzymuje srebrny medal, szarfę oraz dyplom i zdobywa mistrzowską klasę sportową.

• Za zdobycie III-IV miejsca otrzymują brązowe medale oraz dyplom i zdobywają mistrzowską klasę sportową.

 • Za zajęcie V-VIII miejsca zawodnicy zdobywają I klasę sportową.

 • Za zajęcie IX-XVI miejsca zawodnicy zdobywają II klasę sportową

 • Organizator przewiduje dla najlepszych Okręgów i Klubów okolicznościowe puchary

 

 8. WARUNKI FINNSOWE.

 • Koszty organizacji oraz delegacji komisji sędziowskiej i sportowej ponoszą organizatorzy.

 • Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywają organizacje delegujące/uczestnicy mistrzostw.

• Zgodnie z decyzją Zarządu PZB pobierana będzie opłata startowa za udział zawodnika w zawodach.

 

 Wydział Sportowy PZB