Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR 7/2020 WYDZIAŁU SPORTOWEGO

Wydział Sportowy WM OZB publikuje Komunikat Organizacyjny Mistrzostw Mazowsza Junirów Młodszych oraz XXIV Turnieju "Paweł Skrzecz Zaprasza"

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MISTRZOSTWA MAZOWSZA JUNIORÓW MŁODSZYCH

WARSZAWA 11-13.09.2020 r.

 

W dniach 11-13.09.2020 r. zostaną rozegrane w Warszawie , w Sali Akademii Walki Warszawa przy ul. Kinowej 19 Mistrzostwa Mazowsza Juniorów Młodszych (kadetów).

W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości zawodników zawody mogą być skrócone do 2 dni -12-13.09.2020 r.

 

1.CEL ZAWODÓW.

 • Popularyzacja pięściarstwa na terenie Mazowsza.
 • Wyłonienie mistrza Mazowsza jako reprezentanta WM OZB w eliminacjach strefowych do OOM
 • Realizacja przygotowań do  OOM.
 • Realizacja wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w grupie 15-16 lat.
 • Zdobycie przez zawodników klas sportowych.
 • Przeprowadzenie doboru zawodników do kadry narodowej.

 

2.ORGANIZATOR ZAWODÓW.

 • Organizatorem turnieju  jest Warszawsko Mazowiecki OZB oraz Akademia Walki Warszawa

 

3.UCZESTNICTWO.

 • W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2004 –2005.
 • W Mistrzostwach mogą brać udział zawodnicy  posiadający aktualną licencję zawodniczą  oraz książeczkę sportowo lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi z wpisami zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa  Zdrowia i Regulaminem Opieki Medycznej PZB. Oraz wypełnionym zaświadczeniem COVID 19.
 • W zawodach mogą startować zawodnicy z klubów, które posiadają aktualną licencję klubową.
 • Dopuszcza się zawodników wyłącznie posiadających obywatelstwo polskie.
 • Dopuszcza się do zawodów zawodników niestowarzyszonych.
 • Prawo startu mają zawodnicy startujący w sportach fizycznego kontaktu takich jak: Aikido, walki w klatce, Judo, Ju-jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, K-1, Muay Tai, MMA, Sambo, Savate, Sumo, Taekwondo, Wrestling, Wushu itp. (zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego)

 

4.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW.

 • Zgodnie z Regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego.
 • Zawodnicy walczą 3 rundy po 2 minuty z jednominutowymi przerwami między rundami.
 • Sprzęt do startu w zawodach (kaski i rękawice bokserskie), posiadający atest AIBA tj. Adidas ,  Top Ten,  Wesing,  Sting, Green Hill, TaiShan, SportCom  zapewnia organizator. Ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach.
 • We wszystkich kategoriach wagowych używa się rękawic 10-cio uncjowych
 • Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).
 • Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m o szerokości 5,7 cm  z zapięciem typu Velcro (rzepy).
 • Zawody rozgrywane są w 13 kategoriach wagowych: 44-46kg, 48kg ,50kg, 52kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg ,66kg, 70kg, 75kg, 80kg, +80kg.
 • Zawody rozgrywane są systemem pucharowym /zawodnik przegrywający odpada.
 • Zestawienie par ustala się drogą losowania
 • WM OZB zastrzega sobie prawo do rozstawiania zawodników
 • Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski.
 • Zawodników obowiązuje start w kaskach, rękawicach oraz strojach  koloru narożnika z jakiego wychodzi do walki ( czerwony lub niebieski).
 • Zawodników obowiązuje zakaz startu w ochraniaczu na zęby koloru czerwonego lub elementami czerwonymi.
 • Sposób sędziowania  odbywa się  systemem tradycyjnym (karty punktowe) 1+3.
 • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

 

 • WAŻNE  !!!!!!

ZAWODNIKÓW NA WADZE OBOWIĄZUJĄ MASECZKI ZASŁANIAJĄCE NOS ORAZ USTA.

 

5.ZGŁOSZENIA.

 

 • Zawodnicy zgłoszeni do zawodów przedkładają podczas kontroli wagi kartę zdrowia oraz dowód tożsamości.
 • Weryfikację i ostateczne potwierdzenie startu zgłoszonych zawodników do zawodów przeprowadza Wydziały Sportowy i Wyszkolenia WM OZB.

 

 

11.09.2020 r.

 

Godz. 13.00-14.00 – waga i badanie lekarskie

Godz. 14.30 – konferencja techniczna – losowanie

Godz. 16.00 – walki turniejowe

 

12.09.2020 r

 

Godz. 8.00-9.00 – waga i badanie lekarskie

Godz. 11.00 – walki turniejowe

 

13.09.2020 r.

 

Godz. 8.00-9.00 – waga i badanie lekarskie

Godz. 11.00 – walki turniejowe

 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XXIV TURNIEJ PAWEŁ SKRZECZ ZAPRASZA

Uwaga dnia 11-13 września 2020 (piątek- niedziela) w klubie Akademia Walki na ulicy Kinowej 19 odbędzie się XXIV Turniej Bokserski „Paweł Skrzecz Zaprasza” . Od razu na wstępie zaznaczamy, że ze względu na dużą liczbę zainteresowanych i dużą liczbę zgłoszeń na poprzednich turniejach - 120 zawodników- zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników. Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 06.09.2020 (Niedziela) Prawo startu mają wszystkie kategorie wiekowe a także adepci, którzy toczyć będą walki sparingowe. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania od lekarza sportowego oraz orzeczenie, że jest zdolny do treningów i do brania udziału w zawodach. Ze względu na bezpieczeństwo, seniorzy również startują w kaskach ochronnych na głowę, Ci którzy się do tego nie dostosują nie zostaną dopuszczeni do zawodów.
Ponadto w trakcie trwania turnieju przyznamy szczególne wyróżnienia w następujących kategoriach:
- Najlepszy zawodnik Turnieju
- Najlepsza zawodniczka Turnieju
- Najlepszy klub Turnieju
Zgłoszenia uczestników przyjmujemy za pośrednictwem wiadomości prywatnych na Facebooku oraz maila akademia@akademiawalki.com. W treści zgłoszenia muszą być zawarte następujące informacje:
- imię i nazwisko zawodnika;
- wiek - rocznik;
- waga;
- liczba rozegranych walk;
- nazwa klubu.
Kto pierwszy ten lepszy! :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z rekomendacją GIS w trosce o bezpieczeństwo zawodników oraz osób przebywających na zawodach czy zgrupowaniu należy odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Czy w okresie ostatnich 2-ch tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko/podopieczny za granicą?  -  TAK/NIE

 

 • Czy ktoś z państwa domowników w okresie 2-ch tygodni przebywał za granicą? - TAK/NIE

 

 

 • Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna) ?   -  TAK/NIE

 

 • Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznych objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła inne nietypowe objawy)? – TAK/NIE

 

 

 • Czy obecnie lub w ostatnich 2-ch tygodniach występują/występowały w/w objawy u domowników ? – TAK/NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data………………………..                                       Czytelny podpis……………………..

 

                                                                                              ………………………………

                                                                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego