Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR11/2023 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR.11/2023

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

 

Wydział Sportowy WM OZB informuje że w dniach 02.-07.10.2023 roku odbędą się w Śremie Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w Boksie.

W związku z tym że do mistrzostw uczestników zgłaszają Okręgowe Związki Bokserskie na odpowiednich drukach zgłoszeniowych zwracamy się o przysyłanie listy chętnych do udziału w mistrzostwach na adres e-mailowy  wojciech.nagorny@interia.pl do dnia 13.09.2023 r.

 

W zgłoszeniu należy podać:

 • Nazwisko i imię
 • Nr. PESEL
 • Kategorię wagową
 • Pełną nazwę klubu sportowego
 • Naziwsko i imię aktualnego trenera
 • Rok urodzenia trenera
 • Nr. aktualnej licencji zawodnika/zawodniczki
 • Nr. aktualnej licencji trenera

 

 

Poniżej przedstawiamy Komunikat Organizacyjny oraz Program Mistrzostw Polski.

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików w boksie Śrem, 02 - 07.10.2023 r

 

 1. CEL IMPREZY:

 Wyłonienie najlepszych zawodniczek zawodników w kraju, popularyzacja boksu olimpijskiego terenie kraju, w regionie województwa wielkopolskiego jak również w mieście Śrem.

 1. ORGANIZATORZY:

Śremski Klub Bokserski Warta, Śremski Sport Sp. z o.o., Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski, Polski Związek Bokserski. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 02 – 07.10.2023 Obiekt Sportowy Śremski Sport Sp. z o.o., ul. Staszica 1A – 63- 100 Śrem.

 1. UCZESTNICTWO:

 W zawodach mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy urodzeni w 2009, 2010 r, posiadający ważną licencję zawodniczą PZB jak również książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do startu w zawodach bokserskich. Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików na rok 2023 oraz Regulaminem Sportowym i Opieki Zdrowotnej PZB.

     4. Ustala się opłatę startową w wysokości 65 zł – płatne na konto organizatora do dnia      15.09.2023 r na konto 32 9084 0003 2102 0013 1111 0003 z dopiskiem Boks MP Młodzików .

     5.  Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Faktury za opłaty startowe, proszę o podanie   danych do dnia 15.09.2023 na maila: wozboks@gmail.com

 6.  Rezerwacja noclegów i wyżywienia we własnym zakresie. Polecamy rezerwację miejsc w niżej wymienionych hotelach:

 

• HOTEL L’ASCADA ŚREM - na hasło „Mistrzostwa Polski Młodzików w boksie” dostępny od 01.10.2022 r. Tel. 510 785 463 Email kontakt@restauracjalascada.pl,

 

• HOTEL CZTERY KORONY tel. 61 28 29 150, kom. 693 103 958 •

Hotel Metropol Śrem tel. 61 283 21 60, kom. 519 721 563

 

 7.  Zgłoszenia zawodniczek i zawodników do zawodów prosimy kierować nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2023r na adres poczty elektronicznej e-mail: zgloszenia.pzb@gmail.com poprzez wypełnienie załączonego pliku excel. Każde zgłoszenie otrzyma email zwrotny, potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. Zawodniczki i zawodników do zawodów zgłaszają OZB.

Zgodnie Uchwałą Zarządu PZB, zawodnicy nie zgłoszeni lub zgłoszeni po terminie, nie będą mogli uczestniczyć w Mistrzostwach.. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodniczki/zawodnika, pesel, klub, kategorię wagową, nr licencji, Po zgłoszeniu zawodniczka/zawodnik nie mogą zmieniać kategorii wagowej. Zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni do zawodów przedkładają podczas kontroli wagi książeczkę sportowo lekarską/zdrowia, legitymację szkolną, oświadczenia ciążowe zawodniczek oraz wypełnione druki: zgoda opiekuna prawnego – oświadczenie dotyczące opiekuna i zawodnika niepełnoletniego na udział w wydarzeniu sportowym.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik.

 

9. NAGRODY

Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje złoty medal i dyplom Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom Za zajęcie III miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale i dyplom

 

 

 

 

PROGRAM

Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików Śrem, 02-07.10.2023r

 

 02.10.2023 (poniedziałek)

 

12.00–14.00 - przyjazd oraz waga i badania zawodników

15.30-16.30 - konferencja techniczna, losowanie

18.00 - I seria walk (w przypadku większej ilości zgłoszeń)

 

 03.10.2023 (wtorek) 7.00–8.00 - waga i badanie lekarskie

 

 11.00 - II seria walk

16.45 - uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Młodzików i Młodziczek

 17.00 - III seria walk

 

04.10.2023 (środa) 7.00–8.00 - waga i badanie lekarskie

 

11.00 - IV seria walk

17.00 - V seria walk

 

05.10.2023 (czwartek) 7.00–8.00 - waga i badanie lekarskie

 

11.00 - VI seria walk

17.00 - VII seria walk

 

06.10.2023 (piątek) 7.00–8.00 - waga i badanie lekarskie

 

 11.00 -VIII seria walk

 17.00 - IX seria walk

 

07.10.2023 (sobota) 7.00–8.00 - waga i badanie lekarskie

 

12.00 - Gala Finałowa Mistrzostw Polski Młodzików

 

UWAGA!!!!!

Waga i badania lekarskie oraz konferencja techniczna Obiekt Sportowy Śremski Sport Sp. z o.o, ul. Staszica 1A – 63- 100 Śrem Kontakt do organizatora – Krzysztof Lewandowski – tel. 512 131 707 mail: wozboks@gmail.com

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE CIĄŻOWE ZAWODNICZKI W WIEKU PONIŻEJ 18 LAT

 

 Imię i nazwisko zawodniczki ………………………………………………..

Data ………………………………………

Miejsce …………………………………...

Nazwa zawodów ……………………………………………………………..

 Ja …………………….………..…………….…..., jestem rodzicem/opiekunem prawnym (imię i nazwisko rodzica/opiekuna) ………………………………………… oświadczam w Jej imieniu, że nie jest Ona w ciąży. (imię i nazwisko zawodniczki)

Rozumiem powagę niniejszego oświadczenia i przyjmuję pełną odpowiedzialność za nie. W przypadku gdy powyższa deklaracja okaże się nieścisła lub nieprawdziwa i zawodniczka ……………………………………….. dozna jakiegoś urazu lub szkody (imię i nazwisko zawodniczki) w trakcie zawodów, oświadczam w imieniu ……………………………………………. (imię i nazwisko zawodniczki) jej spadkobierców, pełnomocników, administratorów, że rezygnuję z wszelkich roszczeń o odszkodowanie wobec PZB (włączając oficjalnych przedstawicieli, pracowników tej organizacji), organizatorów zawodów ( włączając komitet organizacyjny zawodów i przedstawicieli zaproszonych klubów).

 

………………………………………………….

(podpis jednego z rodziców/opiekuna prawnego

 

 Potwierdzony przez

 

……………………………………………….. (podpis zawodniczki)