Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR19/2023 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR.19/2023

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

 

Wydział Sportowy WM OZB informuje że XXIII Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek odbędą się w Toruniu w dniach 6-10.12.2023 r.

Komunikat Organizacyjny opublikowany będzie w późniejszym terminie.

Poniżej przedstawiamy Regulamin Mistrzostw:

 

REGULAMIN XXIII INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI SENIOREK /Elite/ W BOKSIE NA ROK 2023

 

1.CEL ZAWODÓW

 

 • Popularyzacja pięściarstwa kobiecego w Polsce.

• Wyłonienie mistrzyni Polski.

• Realizacja krajowego systemu współzawodnictwa sportowego w grupie wiekowej Senior /Elite/.

 • Realizacja przygotowań do Igrzysk Olimpijskich

• Wyłonienie najlepszych zawodniczek w grupie 19-40 lat.

• Zdobycie przez zawodniczki klas sportowych.

• Przeprowadzenie doboru zawodniczek do kadry narodowej.

 

2.TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW.

• 23. Mistrzostwa Polski Seniorek /Elite/ odbędą się w dniach 06-10.12.2023 r. w Toruniu.

 

 3. ORGANIZATOR ZAWODÓW.

• Organizatorem 23. Mistrzostw Polski Seniorek /Elite/ jest Polski Związek Bokserski. Współorganizatorzy: Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Bokserski, MKSW Pomorzanin Toruń.

 

4. UCZESTNICTWO.

• W zawodach mogą brać udział zawodniczki urodzone w latach 1983 – 2004, posiadające aktualną licencję zawodniczą PZB

 • Posiadające książeczkę-sportowo lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi. zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB.

 • Zawodniczka nie posiadająca należycie wypełnionej książeczki sportowo-lekarskiej nie będzie dopuszczona do zawodów.

• Do zawodów będą dopuszczone zawodniczki z klubów posiadających aktualne licencje klubowe oraz licencje OZB.

• Dopuszcza się tylko zawodniczki posiadające obywatelstwo polskie.

 • Zawodniczki do zawodów zgłaszają Okręgowe Związki Bokserskie.

 • Po zgłoszeniu, zawodniczka nie może zmienić kategorii wagowej.

• Dopuszcza się do zawodów zawodniczki niestowarzyszone posiadające licencję PZB.

• Prawo startu mają zawodniczki startujące w sportach fizycznego kontaktu takich jak: Aikido, walki w klatce, Judo, Ju-jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, K-1, Muay Tai, MMA, Sambo, Savate, Sumo, Taekwondo, Wrestling, Wushu itp. (zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego).

• Zgodnie z Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego nr 2/12/21 z dnia 04.12.2021 r., wszystkie zawodniczki mają obowiązek oficjalnego ważenia w dniu rejestracji, niezależnie od tego czy walczą pierwszego dnia. Podczas rejestracji zawodniczki przedkładają książeczki sportowo-lekarskie, dokument tożsamości oraz oświadczenia ciążowe u delegata sportowego lub u osoby przez niego wyznaczonej i zatwierdzonej przez sędziego głównego.

 • Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZB nr 77/10/23 z dnia 04.10.2023: Zawodniczki i zawodnicy, którzy brali udział w imprezach nieakredytowanych przez Polski Związek Bokserski (w walkach boksu zawodowego, boksu syjamskiego, boksu chińskiego, boksu birmańskiego, boksu francuskiego, oraz innych pokrewnych sportów walki jak: odmiany MMA, walki na pięści, Fame fighter, K1, Freak Fight, KSW, białe kołnierzyki itp.), mogą uczestniczyć w Mistrzostwach Polski organizowanych przez Polski Związek Bokserski po dokonaniu wpłaty w wysokości 1.000 zł na konto PZB przed zgłoszeniem na zawody. Zapis nie dotyczy dyscyplin olimpijskich takich jak: judo, zapasy, karate, taekwondo i około olimpijskich takich jak np. kick boxing, sumo. Nr konta PZB: 08 1750 0009 0000 0000 1310 4166.

 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW.

• Zgodnie z Regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego.

• Mistrzostwa Polski mają charakter „otwartych” tzn. każda zawodniczka spełniająca wymogi startowe ma prawo uczestniczyć w zawodach.

• Zawody rozgrywane są w 12 kategoriach wagowych: 45-48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 81 kg, + 81 kg.

• Walki trwają 3 rundy po 3 minuty każda z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.

 • Zawodniczki startują we własnym sprzęcie posiadający atest IBA (rękawice i kaski) tj. Adidas, Wesing, Sting, Green Hill, TaiShan, RDX. Ponadto zawodniczka zobowiązana jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby oraz bandaży na dłoniach /można używać ochraniaczy na łono i ochraniacza na piersi/. Koszulki muszą być bez kołnierzyka i rękawów zakrywające piersi i plecy a włosy mogą być zabezpieczone jedynie przez gumkę lub wstążkę a zakazane jest używanie siatki do włosów, osłony włosów, szpilek, spinek itp., krótkie spodenki lub spódniczki nie sięgające za kolano. • Włosy zawodniczki nie mogą wystawać spod kasku ani zakrywać oczu. Długie włosy powinny być spięte pod kaskiem przez użycie gumek, wstążek, siatki, czepka, chusty, bandanki.

• W walkach używa się rękawic 10-cio uncjowych w każdej kategorii wagowej.

 Zawody rozgrywane są systemem pucharowym /zawodniczka przegrywająca odpada/.

 • Zestawienie ustala się drogą losowania.

• PZB zastrzega sobie prawo rozstawiania zawodniczek poprzez wydział wyszkolenia i trenera kadry narodowej.

• Do walki o mistrzostwo muszą się zgłosić co najmniej dwie zawodniczki w wadze. W przypadku zgłoszenia się tylko jednej zawodniczki, tytuł uważa się za wakujący, jeżeli jednak zgłoszoną zawodniczką jest zeszłoroczna mistrzyni to zatrzymuje ona tytuł na rok następny.

 • Każda zawodniczka startuje tylko raz dziennie.

• Zawodniczki przed walką muszą złożyć informację o ich stanie fizycznym i własnoręcznym podpisem na oświadczeniu potwierdzić jego prawidłowość (oświadczenia ciążowe). W przypadku zaistnienia nieprawidłowości zawodniczka ponosi odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje z tego wynikłe.

• Zawodniczki obowiązuje start w rękawicach, kaskach oraz stroju (koszulki i spodenki/spódniczki) koloru narożnika z jakiego wychodzą do walki (czerwony lub niebieski).

 • Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).

• Zawodniczki muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m. o szerokości 5,7 cm z zapięciem typu Velcro (rzepy).

• Zakazuje się używania ochraniaczy na zęby koloru czerwonego lub z elementami czerwonymi.

 • Zakazuje się startu w strojach reprezentacji Polski.

• Sędziowanie odbywa się systemem elektronicznym 1 +5, dopuszcza się 1+ 3.

• Obsadę sędziowską i sportową wyznaczają; Wydział Sędziowski i Sportowy PZB.

• Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

 

 6. PUNKTACJA

 I miejsce 25 pkt.

II miejsce 21 pkt.

III-IV miejsce 17 pkt.

 V-VIII miejsce 11 pkt.

 IX – XVI miejsce 6 pkt.

W przypadku gdy w pierwszej walce turnieju zawodniczka nie wyjdzie do walki, nie zdobywa punktów oraz klasy sportowej. Medale i dyplomy należy obowiązkowo odbierać na podium w stroju sportowym. W przypadku nie stawienia się do dekoracji zawodniczka zostaje pozbawiona medalu, dyplomu oraz przyznania punktów we współzawodnictwie sportowym PZB.

 

 7. NAGRODY.

 • Za zajęcie I miejsca zawodniczka otrzymuje szarfę, złoty medal, dyplom oraz zdobywa Mistrzowską klasę sportową.

• Za zajęcie II miejsca zawodniczka otrzymuje szarfę, srebrny medal, dyplom i zdobywa Mistrzowską klasę sportową.

 • Za zajęcie III-IV miejsca zawodniczki otrzymują brązowe medale, dyplomy i zdobywają Mistrzowską klasę sportową.

• Zawodniczki, które zajęły miejsca V-VIII zdobywają I klasę sportową.

 • Za zajęcie IX-XVI miejsca zawodniczki zdobywają II klasę sportową.

• Organizator przewiduje dla najlepszych Okręgów i Klubów okolicznościowe puchary.

 

 8. WARUNKI FINANSOWE.

 • Koszty organizacji oraz delegacji komisji sędziowskiej i sportowej ponoszą organizatorzy.

 • Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywają organizacje delegujące/uczestnicy mistrzostw.

• Zgodnie z decyzją Zarządu PZB pobierana będzie opłata startowa za udział zawodnika w zawodach.

 

Wydział Sportowy PZB