Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR9/2024 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR.9/2024

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

 

Wydział Sportowy WM OZB przedstawia Komunikat Organizacyjny XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz Program Zawodów

 

BOKS

22 - 28 kwiecień 2024 roku

 

NAZWA ZAWODÓW:

 XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych - BOKS Dolny Śląsk 2024

 

 TERMIN ZAWODÓW:

Finał OOM - 22 - 28 kwiecień 2024 r.

 

 MIEJSCE ZAWODÓW:

 Aqua Zdrój ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych

 

 PARTNER STRATEGICZNY:

 Ministerstwo Sportu i Turystyki Gospodarz wydarzenia: Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 

ORGANIZATOR:

 Dolnośląska Federacja Sportu we współpracy z Dolnośląskim Okręgowym Związkiem Bokserskim i przy nadzorze sportowym Polskiego Związku Bokserskiego

 

KOORDYNATOR:

Krzysztof Sadłoń tel. 533-770-936 Tomasz Pańko tel. 509-127-699

 

 AKREDYTACJA UCZESTNIKÓW:

 Aqua Zdrój ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych

 

ODPRAWA TECHNICZNA:

 Aqua Zdrój ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  ZAWODÓW

 

CHŁOPCY

DZIEWCZĘTA

                           DZIEŃ   I

   22/04/2024

Od 12.00 przyjazd ekip

12.00 – 16.00 weryfikacja-rejestracja zawod.

19.30-konferencja techniczna - losowanie

 

                           DZIEŃ II

     23/04/2024

7.00- badanie lekarskie/waga

11.00 – I seria walk (52 walki) – 2 ringi

17.00 – II seria walk (52 walki) – 2 ringi

 

 

                            DZIEŃ III

     24/04/2024

7.00 – badanie lekrskie/waga

11.00 – walki ćwierćfinałowe (40 walk) – 2 ringi

Od.12.00 – przyjazd ekip

12.00-16.00 weryfikacja i rejestracja zawod.

16.00 UROCZYSTE OTWARCIE

OOM  Dolny Śląsk 2024 – Boks

17.00 –  walki ćwierćfinałowe (12 walk) 1 ring

19.30-konferencja techniczna -losowanie

                             DZIEŃ  IV

       25/04/2024

DZIEŃ  WOLNY

7.00-badanie lekarskie/ waga

11.00 – walki ćwierćfina(26 walk) 2 ringi

16.00 – walki ćwierćfin. (26 walk) 2 ringi

                           DZIEŃ  V

       26/04.2024

7.00 –badanie lekarski/waga

11.00 – I seria walk półf.(13 walk) 1 ring

16.00 –II seria walk półf.( walk) 1 ring

DZIEŃ  WOLNY

                            DZIEŃ   VI

         27/04/2024

DZIEŃ  WOLNY

7.00 – badanie lekarskie/waga

11.00 – I seria walk półłf. (13 walk) 1 ring

16.00 – II seria walk półf. (13 walk) 1 ring

                             DZIEŃ  VII

         28.04.2024

7.00 – badanie lekarskie/ waga

11.00 – walki finałowe (13 walk) 1 ring

Wyjazd ekip

7.00 – badanie lekarskie/waga

14.30 –walki finałowe(13 walk) 1 ring

Wyjazd ekip

 

 

OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE KATEGORIA WAGOWE:

 

K–kategorie wagowe:

44-46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, +80kg

 

M -kategorie wagowe:

44-46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg,57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, +80 kg

 

WARUNKI UCZESTNICTWA - BOKS:

W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki zgodnie z zasadami podanymi w części ogólnej Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej w wieku 15 -16 lat. Dziewczęta-System eliminacji: według regulaminu Polskiego Związku Bokserskiego. W zawodach finałowych OOM startuje po 8 zawodniczek w każdej wadze. Strefa medalowa na koszt organizatora, natomiast walki eliminacyjne na koszt OZB lub klubów lub zawodników. Chłopcy-System eliminacji: według regulaminu Polskiego Związku Bokserskiego. W zawodach finałowych OOM startuje po 16 zawodników w każdej wadze. Strefa medalowa na koszt organizatora, natomiast walki eliminacyjne na koszt OZB lub klubów lub zawodników. W razie absencji zakwalifikowanego zawodnika lub wolnych miejsc w danej wadze gospodarz ma prawo wystawić swojego zawodnika w brakującej kategorii. W zawodach będą mogli brać udział zawodnicy/zawodniczki zarejestrowani w elektronicznym systemie licencyjnym, posiadający aktualną licencję PZB, nr PESEL, posiadający aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności od uprawiania sportu zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Regulaminem Opieki Medycznej PZB. Zawodnik/zawodniczka bez należycie wypełnionej książeczki sportowo -lekarskiej nie zostanie dopuszczony do zawodów.

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

Zgodnie z obowiązującym regulaminem sportowym PZB (3 rundy po 2 minuty z jednominutowymi przerwami). W zawodach obowiązuje system pucharowy (zawodnik przegrywający odpada). Zestawienie walczących par ustala się drogą losowania. Polski Związek Bokserski posiada prawo do rozstawiania.

 

 SPRZĘT DLA ZAWODNICZEK:

Sprzęt do startu w OOM (kaski i rękawice bokserskie), posiadający atest AIBA tj,: Adidas,Top Ten, `Velo, Wesing, Sting, Green Hill, TaiShan, SportCom zapewnia organizator OOM. Zawodniczka zobowiązana jest do posiadania w czasie walki ochraniaczy na zęby, suspensorium, dopasowany specjalistyczny ochraniacz na piersi oraz bandaże na dłoniach. Koszulki muszą być bez rękawków, a włosy mogą być zabezpieczone jedynie przez gumkę lub wstążkę. Zakazane jest używanie, szpilek, spinek itp. We wszystkich kategoriach wagowych używa się rękawic o wadze 10 uncji.

 

SPRZĘT DLA ZAWODNIKÓW:

Sprzęt do startu w OOM (kaski i rękawice bokserskie) posiadający atest AIBA tj, Adidas, TopTen, Velo, Wesing, Sting, Green Hill, TaiShan, SportCom zapewnia organizator. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniaczy na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach. We wszystkich kategoriach wagowych używa się rękawic o wadze 10 uncji.

 

 ZGŁOSZENIA:

Warunkiem przyjęcia reprezentacji województwa i osób funkcyjnych jest okazanie podczas akredytacji wypełnionej i podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów, przedstawicieli PZS) listy meldunkowej/pokwitowania świadczeń oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Dla zawodniczek obowiązkowy jest druk „Oświadczenie ciążowe” –

 

 

 OŚWIADCZENIE CIĄŻOWE ZAWODNICZKI W WIEKU PONIŻEJ 18 LAT.

 Druk ten należy złożyć w dniu rozpoczęcia zawodów. Wszystkie obowiązkowe druki i załączniki zamieszczone na stronie www.oomdolnyslask2024.pl . Każda ekipa województwa składa jedną listę meldunkową (zawodników i trenerów) podpisaną przez kierownika ekipy wyznaczonego przez właściwe wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenie sportowe. Zgłoszenia ekip

województw, dokonują wyłącznie Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe (WISS) na drukach, które są do pobrania ze strony XXX OOM www.oomdolnyslask2024.pl . Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji województw w poszczególnych sportach należy przesłać w wersji elektronicznej (podpisany skan) na adresy: zgloszenia@oomdolnyslask2024.pl i biura wyników: wyniki@oomdolnyslask2024.pl oraz oom2024@o2.pl Terminy nadsyłania zgłoszeń - do dnia 09/04/2024 r. Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez WISS należy niezwłocznie przesłać listownie na adres biura DFS: DFS ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław

 

 ZASADY FINANSOWANIA:

 Koszty organizacyjne zawodów finałowych OOM pokrywane są przez Komitet Organizacyjny. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pierwszych 2 dni (eliminacyjne) pokrywane są przez kluby/OZB/zawodników. Stawkę zakwaterowania i wyżywienia osobo/dnia określono na 200,00 złotych (słownie: dwieście złotych 00/100). Płatne przed zawodami do dnia 09/04/2024 r. na konto DOZB Wrocław: DOZB Wrocław, ul Borowska 1-3, 50-529 Wrocław PKO BP nr konta: 11 1020 5242 0000 2402 0642 2440 W tytule przelewu koniecznie proszę wpisać: OOM 2024 Boks; nazwę klubu i okręgu; ilu osób dotyczy wpłata (np.: OOM 2024 Boks _ Klub Box _ DOZB _ 8 osób) Za wpłaty faktury będą wystawiane przez hotele. Brak wpłaty równoważny jest z wycofaniem zawodników. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pozostałych dni pokrywa Komitet Organizacyjny ze środków zleconych (8 zawodników w każdej wadze, 4 zawodniczki w każdej wadze). Zawodnicy i zawodniczki, którzy odpadną w walkach eliminacyjnych, najpóźniej następnego dnia zobowiązani do opuszczenia zawodów (po zgłoszeniu do biura zawodów, dopuszcza się dalszy pobyt na własny koszt). Za ich bezpieczny powrót odpowiadają trenerzy/opiekunowie. Koszty dojazdu pokrywane są przez uczestników.

 

 UWAGI

 Zawody zaliczane są do Systemu Współzawodnictwa Sportu Młodzieżowego. Każdy uczestnik OOM winien legitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna), znać swój nr PESEL, posiadać polisę ubezpieczenia NNW (klubowa / WISS / indywidualna), a zawodnicy dodatkowo powinni posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu. Kierownik każdej ekipy wojewódzkiej ma obowiązek przed zakwaterowaniem i po zakwaterowaniu swojej ekipy, sprawdzić stan techniczny pomieszczeń - pokoi. Wszelkie usterki – uszkodzenia, które dokonali członkowie ekipy, należy zgłosić do koordynatora sportu. Kosztami naprawy uszkodzeń, dokonanych przez członków ekipy, Organizator obciąży jednostkę delegującą.

 

LIMITY OSÓB TOWARZYSZĄCYCH

Limity osób towarzyszących przysługujące reprezentacjom województw podczas OOM Dolny Śląsk 2024 zawarto w poniższej tabeli:

 

ILOŚĆ ZAWODNIKÓW

ILOŚĆ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH

1-5

1

6-10

2

11-16

3

17-25

4

26-32

5

 

W limitach mieszczą się: szkoleniowcy, kierownicy, lekarze, opiekunowie, itp. Organizator nie gwarantuje rezerwacji dla osób spoza limitu.

 

NOCLEGI:

Zakwaterowanie w hotelach na terenie Wałbrzycha i bliskiej okolicy. Miejsce zakwaterowania dla każdej ekipy ustala organizator po wcześniejszym zweryfikowaniu kart informacyjno-meldunkowych oraz wpłat na konto organizatora. Należy posiadać wypełnione druki i oświadczenia niezbędne do uczestnictwa w zawodach do pobrania na stronie www.oomdolnyslask2024.pl. Skierowanie do miejsca zakwaterowania nastąpi po weryfikacji zawodników w dniu przyjazdu ekip w Biurze Zawodów

 

KONTAKT

 Dolnośląska Federacja Sportu

ul. Borowska 1-3

50-529 Wrocław

 tel. 71/ 367-50-61; 71/337-93-19

www.oomdolnyslask2024.pl

 www.sport.wroclaw.pl

zgloszenia@oomdolnyslask2024.pl

 wyniki@oomdolnyslask2024.pl

wfs@sport.wroclaw.pl tel.:

 509-127-699, @: oom2024@o2.pl – Tomasz Pańko– Prezes DOZB

 tel.: 533-770-936 – Krzysztof Sadłoń – Koordynator Dyscypliny

 

ZAŁĄCZNIKI do pobrania ze strony www.oomdolnyslask2024.pl