Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

REGULAMINY WBORÓW WM OZB

Porządek obrad

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów

Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Bokserskiego

Radom 25 lipca 2020 r.

 

Pierwszy termin – 25 lipca 2020 r. godz. 11.00

Drugi termin – 25 lipca 2020 r. godz. 11.30

 

 1. Otwarcie Kongresu i wystąpienie Prezesa WM OZB.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania, Przewodniczącego obrad, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 6. Przyjęcie Porządku obrad i Regulaminu wyborów
 7. Sprawozdanie z działalności zarządu WM OZB za okres 2016-2020.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WM OZB
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Zarządu WM OZB
 10. Głosowanie nad przyjęciem absolutorium dla ustępujących władz WM OZB
 11. Wybór władz statutowych Związku w głosowaniu tajnym; Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej..
 12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyborów: Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej
 13. Zgłaszanie wniosków i uchwał.
 14. Dyskusja oraz głosowanie nad złożonymi wnioskami i uchwałami
 15. Sprawy różne i wolne wnioski
 16. Zamknięcie Walnego Zebrania Delegatów

 

 

Regulamin  obrad

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów

Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Bokserskiego

Radom 25 lipca 2020 r.

 

Pierwszy termin – 25 lipca 2020 r. godz. 11.00

Drugi termin – 25 lipca 2020 r. godz. 11.30

 

 1. W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym DelegatówWarszawsko Mazowieckiego Okregowego Związku Bokserskiego z głosem stanowiącym biorą udział delegaci wybrani według zasad określonych w Statucie WM OZB.
 2. W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem doradczym członkowie władz WM OZB, którzy nie są delegatami , członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 2.

 1. Obecni na Walnym Zebraniu delegaci stwierdzają swoje uczestnictwo na liście obecności własnoręcznym podpisem. Lista obecności jest dokumentem na podstawie, którego Komisja Mandatowo-Skrutacyjna potwierdza prawomocność obrad i podejmowanych uchwał.
 2. Walne Zebranie jest ważne przy obecności co najmniej połowy delegatów w I terminie i bez ograniczeń w II terminie, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.
 3. Walne Zebranie obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem obrad, którego projekt przedkłada Zarząd Związku.
 4. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 3.

 1. Walne Zebranie otwiera Prezes WM OZB lub w przypadku nieobecności Prezesa WM OZB jeden z członków  Zarządu, który proponuje wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, których wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym.
 2. Prezes WM OZB wyznacza 2-3 osoby do pomocy w podliczaniu głosów.
 3. Osoby wymienione w ust. 1 stanowią Prezydium Walnego Zebrania.

 

 1. Za prawidłowy przebieg Walnego Zebrania odpowiada Przewodniczący, który kieruje pracami Walnego Zebrania przy pomocy Prezydium.
 2. Przewodniczący Walnego Zebrania :
 • Dba o sprawny przebieg zebrania, w szczególności zapewnia, by Walne zebranie odbywało się zgodnie z postanowieniami Statutu WM OZB oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
 • Prowadzi obrady, decyduje o kolejności wystąpień, udziela oraz odbiera głos w dyskusji;
 • Podejmuje decyzje w sprawach formalnych, związanych z przebiegiem Walnego Zebrania.
 • Zarządza przerwy oraz określa czas ich trwania.

   4. W przypadku wystąpienia szczególnie skomplikowanego zagadnienia Przewodniczący        może zarządzić przerwę techniczną.

§ 4

 1. Przewodniczący Walnego Zebrania odczytuje projekt Regulaminu obrad Zebrania, przyjmuje ewentualne korekty i poddaje je pod głosowanie jawne, posiłkując się uprzednio wyznaczonymi osobami, o których mowa w § 3 ust. 2 po czym zgromadzeni podejmują uchwałę zwykłą większością głosów zatwierdzającą Regulamin obrad.
 2. Przewodniczący odczytuje proponowany porządek obrad, przyjmuje ewentualne korekty, zmiany, propozycje odroczeń i poddaje pod głosowanie.
 3. Po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie porządek obrad nie może być zmieniony.

§ 5

 1. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad, Walnego Zebrania dokonuje wyboru  Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie 3 – osobowym, której zadaniem jest sprawdzenie na podstawie list obecności potwierdzonej własnoręcznymi podpisami delegatów, prawomocności Walnego Zebrania i zdolności podejmowania uchwał oraz liczenie głosów w trakcie głosowań nad wnioskiem.
 2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego
 3. Komisja sporządza ze swojej pracy protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji i przekazują go Przewodniczącemu Kongresu.

§ 6

Wszystkie uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zarządzanym przez Przewodniczącego. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie przez delegata mandatu.

 1. Liczenie głosów dokonuje Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.
 2. Po podliczeniu głosów Komisja Mandatowo-Skrutacyjna podaje wynik głosowania Przewodniczącemu Walnego Zebrania ,który niezwłocznie podaje wynik głosowania do wiadomości.
 3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się reasumpcję głosowania, w szczególności, gdy istnieją wątpliwości, co do liczby oddanych głosów.

§ 8

 1. W trakcie posiedzenia Walnego Zebrania można składać wnioski formalne.
 2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące sposobu obradowania a w szczególności:
 • Zmiany kolejności porządku obrad
 • Zamknięcie listy mówców
 • Odroczenie lub zamknięcie dyskusji
 • Przerwy w obradach
 • Ograniczenie czasu wystąpień
 • Głosowanie bez dyskusji
 1. Kongres rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie
 2. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad daną sprawą zgłoszony powtórnie
 3. Przewodniczący Walnego Zebrania jest obowiązany poddać pod głosowanie każdy wniosek formalny zgłoszony podczas obrad.
 4. W przypadku zgłoszenia wniosku formalnego Przewodniczący  udziela głosu poza kolejnością.

§ 9

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zebrania zamyka obrady.

§ 10

 1. Przebieg Walnego Zebrania jest protokołowany oraz utrwalany za pomocą urządzenia nagrywającego dźwięk
 2. Protokół przebiegu Walnego Zebrania podpisuje Przewodniczący  oraz protokolant.
 3. Do protokołu dołącza się uchwały podjęte przez Walne Zebranie.

§ 11

Niniejszy Regulamin obrad Kongresu został zatwierdzony przez Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Delegatów WM OZB w dniu   25  lipca 2020 r.

 

Regulamin  wyborów

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów

Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Bokserskiego

Radom 25 lipca 2020 r.

 

Pierwszy termin – 25 lipca 2020 r. godz. 11.00

 Na Prezesa zarządu WM OZB w oddzielnym głosowaniu tajnym

 

§ 1

Wybór Przewodniczącego Zebrania odbywa się w głosowaniu jawnym –zwykłą większością głosów

§ 2

Przewodniczący w głosowaniu jawnym przeprowadza wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków

§ 3

Komisje wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

§ 4

Prawo zgłaszania kandydatów na Prezesa, członka Zarządu i komisji przysługuje tylko delegatom z głosem stanowiącym

§ 5

Prawo kandydowania na Prezesa Zarządu WM OZB przysługuje delegatom z głosem stanowiącym

§ 6

Wszyscy kandydujący do władz Związku muszą przedłożyć Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej aktualne zaświadczenie o niekaralności

§ 7

Delegaci dokonują wyboru Prezesa Zarządu WM OZB w oddzielnym głosowaniu tajnym – zwykłą większością głosów

§ 8

Delegaci dokonują wyboru członków Zarządu oprócz Prezesa w liczbie 6 – zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

§ 9

Delegaci dokonują wyboru członków Komisji Rewizyjnej w ilości 3 osób – zwykłą większością głosów ,w głosowaniu tajnym.

 

 

§ 10

W przypadku uzyskania równej ilości głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie

§ 11

Karty do głosowania są opieczętowane i odliczone, stosowne do ilości delegatów.

§ 12

Z przeprowadzonego głosowania Komisja Mandatowo Skrutacyjna sporządza protokół zawierający skład Komisji, liczbę kandydatów i otrzymane głosy oraz podaje wyniki głosowania i ogłasza zebranym

§ 13

Protokół z wyborów oraz karty do głosowania Komisja Mandatowo Skrutacyjna składa Przewodniczącemu walnego Zebrania.